Umowa oferty

OFERTA PUBLICZNA
do sprzedaży i zakupu towarów przez Internet

Poniższy tekst Umowy jest skierowany do osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Ukrainy i stanowi oficjalną ofertę publiczną, zwaną dalej SPRZEDAWCĄ, oraz do wszystkich osób fizycznych, które w pełni i bezwarunkowo akceptują warunki niniejszej Umowy zgodnie z art. 633 i 634 Kodeksu cywilnego Ukrainy i wyraził zgodę na tę ofertę, potwierdzając Zamówienie na neodizain.com i działając we własnym interesie lub w interesie osoby prawnej zwanej KUPUJĄCĄ, zawarli niniejszą Umowę Publiczną (zwaną dalej „Umową”) następujące:

1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1 Termin „Towary” w kontekście niniejszej Umowy oznacza towary przedstawione na stronie internetowej neodizain.com, dla których cena, nazwa i opis są dostępne do zakupu. Produktowi może również towarzyszyć jego wizerunek.
1.2 Termin „sklep internetowy” w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza odpowiednie oprogramowanie i kompleks funkcjonalny, umieszczone na stronie internetowej neodizain.com, co pozwala zapoznać się z Produktem, jego wyglądem, specyfikacjami, ceną, warunkami płatności, warunkami dostawy, gwarancją i tak dalej, złóż odpowiednie zamówienie i zapłać za nie na podstawie faktury
1.3 Termin „przedpłata” w kontekście niniejszej Umowy oznacza zamówienie w przedsprzedaży i płatność towarów, których dostępność jest zapewniona w terminie określonym w opisie Towaru.
1.4 Termin „Koszyk” w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza część Sklepu internetowego, która odpowiada za śledzenie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym wybranych KUPUJĄCYCH towarów do zakupu, wskazując ich całkowitą wartość.
1.5 Termin „Zamówienie” w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza określonego KUPUJĄCEGO, który korzysta z koszyka z listą Towarów, ich numerem, wskazując nazwę KUPUJĄCEGO i jego dane kontaktowe.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 SPRZEDAWCA zobowiązuje się sprzedać KUPUJĄCEMU towary podlegające sprzedaży na podstawie niniejszej Umowy oraz na warunkach i w sposób określony w niniejszej UMOWIE, a KUPUJĄCY zobowiązuje się do zakupu tych Towarów i zapłaty ceny Towarów na warunkach i zgodnie z określoną w nich procedurą.
2.2 SPRZEDAWCA gwarantuje, że Towary nie są zabezpieczone, bezsporne, aresztowane i nie są objęte prawami osób trzecich.
2.3 SPRZEDAWCA i KUPUJĄCY potwierdzają, że niniejsza Umowa nie jest fikcją, niewłaściwym postępowaniem, czynem popełnionym pod wpływem przemocy lub oszustwa.
2.4 SPRZEDAWCA potwierdza, że ​​posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, która reguluje sferę stosunków prawnych powstających i działających w trakcie realizacji Umowy, a także gwarantuje, że ma on prawo do sprzedaży Towarów bez żadnych ograniczeń, zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, i zobowiązuje się do odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw KUPUJĄCEGO w trakcie realizacji Umowy i sprzedaży Towarów.

3. ZAMÓWIENIE WNIOSKU

3.1 Zgodnie z art. 633, 641, 642 Kodeksu cywilnego Ukrainy oraz Zasadami sprzedaży towarów na zamówienie i poza lokalami handlowymi lub biurowymi zatwierdzonymi rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Ukrainy nr 103 z dnia 19.04.2007 r., Niniejszy dokument jest ofertą, a Kupujący wykonuje zamówienie ustnie (przez telefonicznie lub w biurze) lub na piśmie (za pośrednictwem strony internetowej lub poczty e-mail), a otrzymanie tego zamówienia przez Sprzedawcę oznacza pełną i niekwestionowaną akceptację tej umowy publicznej oraz informacji podanych na stronie.

4. PRZEPISY OGÓLNE

4.1 Wszystkie materiały informacyjne dostarczone w sklepie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą nie przekazywać w pełni dokładnych informacji o właściwościach i cechach Towarów, w tym kolorach, rozmiarach i kształtach. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma pytania dotyczące właściwości i właściwości Towarów, przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi skontaktować się ze SPRZEDAJĄCYM.
4.2 Rejestracja ZAKUPU Zamówienie i jego dalsze dostarczenie do realizacji oznacza wystarczającą i pełną znajomość NABYWCY z charakterystyką techniczną Towarów, jego funkcjonalnością, z informacją o warunkach dostawy i warunkach serwisu gwarancyjnego.
4.3 W przypadku braku Towaru zamówionego w magazynie SPRZEDAWCY, w tym z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA ma prawo anulować określone Towary z Zamówienia KUPUJĄCEGO oraz powiadomić KUPUJĄCEGO, wysyłając wiadomość e-mail do KUPUJĄCEGO.
4.4 Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą faktycznego przekazania Towaru objętego Zamówieniem, KUPUJĄCEGO na podstawie faktury podpisanej przez SPRZEDAWCĘ podpisanego przez KUPUJĄCEGO. Po zrealizowaniu Zamówienia zobowiązania SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO uważa się za spełnione.
4.5 Własność Towarów przechodzi z SPRZEDAJĄCEGO na KUPUJĄCEGO w momencie przekazania Towaru. Potwierdzeniem przeniesienia własności Towaru jest podpis KUPUJĄCEGO na fakturze (paragony, rejestr dostawy itp.) Wystawionej przez SPRZEDAWCĘ